Главная /

Рефераты по экономике

Агроөнеркәсіп өндірісін басқаруды жетілдіру бағыттары

Кез келген әлеуметті-экономикалық жүйедегі экономиканың жағдайы қоғамда қалыптасқан меншік пен шаруашалық формаларымен, өндіргіш күштері мен өндірістік қатынастарының қол жеткізілген деңгейімен ғылыми техникалық прогреспен , басқа елдермен экономикалық байланыстарының ғаламдану дәрежесімен, мемлекеттің геосаясаттық орналасуымен және басқа факторларымен анықталады. 01 Февраля 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Адам организміне кері әсер ететін факторлар

Міне уже бой многих жастың адамның қызметі қоршаған ортаны ластайды. Индустриялық аулақта-, токсичные выбросы, отынның өртен- азық-түліктері жағымсыз әсерді на қоршаған ортаны оказывают. В соңғы уақытты арнаулы ғылыми және ауыл шаруашылық әдебиетте термин "ауыр металлы" бітті, нешінші айтар-айтпастан ғой теріс үнде- иемденді. Осы термином тамаша туралы бірнәрседе токсичном тоқулы, тірі бойлар үшін қауіпті: бол- ана айуанат немесе өсімдіктер. 10 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адам ресурстарын дамыту

Жан саны халықаралық саясатта, экономикалық қарым-қатынаста қашаннан маңызды рөлге ие болып келеді. Адам ресурсы қай мемлекетте болса да ең басты құндылық есебінде. Тіпті, орта дәулеттісінен тақыр кедейі басым елдердің өзінде халықтың көптігі айналасына, аймаққа, сауда-саттыққа ықпал етуші факторға айналып келеді. Мысалыға, Үндістан. Рас, бізбен салыстырғанда бұқарасының тұрмысы тым нашар. Аш, жалаңаш жұрт тас көшелерде тапқанын жеп отыра береді. 13 Сентября 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Адаптация персонала

Актуальность темы исследования, заключается в том, что для каждого предприятия важно повышение конкурентоспособности на рынке труда. Тем более, в период кризиса, который длится уже более чем полгода в нашей стране. В связи с этим, проблема адаптации стала еще глобальней. В России мы имеем много дешевой рабочей силы, нам необходимо научится использовать ее в правильном направлении, уметь качественно подготавливать персонал и в кратчайшие сроки адаптировать к работе. 15 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Адаптивные и рациональные ожидания в экономическом анализе

Свидетельством ее признания является присуждение в 1995 году Нобелевской премии Роберту Лукасу- младшему за “разработку и применение гипотезы рациональных ожиданий, которая привела к изменению макроэкономического анализа и углубления нашего понимания экономической политики”. Р. Лукс показал, что экономические агенты—инвесторы, потребители, наемные работники—не являются пассивными объектами макроэкономической политики государства. 04 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Административные барьеры в развитии предпринимательства

Из учебников общей экономической теории мы знаем, что условия кон-куренции создают барьеры вхождения на рынок, заставляют экономических агентов работать по определенным правилам, соответствующим специфике рынка. Как выяснялось, помимо рыночных барьеров в экономике существуют и административные барьеры. Административные барьеры– удел не только раз-вивающихся экономик и переходных обществ, они в той или иной степени имеются и в экономически развитых странах. 22 Ноября 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Административные и экономические методы управления природопользованием

Управление природопользованием — это деятельность государства по организации рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны окружающей среды, а так же по обеспечению соблюдения хозяйствующими субъектами требований в области охраны окружающей среды.
Механизм управления природопользованием объединяет методы функции и организационные структуры (органы управления).
27 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Азаматтардын касипкерлик кизмети

Рынок жағдайларында табыс алуға бағыттылған азаматтардың кәсіпкерлік қызметіне кең жол ашылған. Дара кәсіпкерлік ұғымы Дара кәсіпкерлік туралы заңда тұжырымдалған. Дара кәсіпкерлік қызмет мына белгілердің жиынтығымен сипатталады:
а) ол ынталы бастамалық қызмет болып табылады;
ә) табыс алуға бағытталған;
б) кәсіпкерлікпен шұғылданатын азаматтардың өздерінің меншігіне негізделген;
в) азаматтардың атынан олардың тәуекелі үшін және олардың мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады.
27 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Азаматтардың меншік құқығы ұғымы, оның түрлері мен туындау негіздері

Азаматтардың меншік құқығы жеке меншік құқығы түрлерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. Азаматтардың меншік құқығы азаматтар меншігінің экономикалық санатын көрсетеді. Біз меншікті иемденуді алып қоғамдық қатынастар ретінде қарастырып отырғандықтан, азаматтардың меншіктері жеке дара иемдену тұрғысынан алғанда қоғамдық қатынастар болып табылады. 21 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Азаматтық істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы

Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне, Қазақстан Республикасының "Прокуратура туралы" Заңына және азаматтық істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың тәртібін белгілейтін өзгеде заң актілеріне сәйкес әзірленген. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 26-тарауымен реттелетін қатынастарға қолданылмайды. 25 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать