Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары

Дата добавления: 22 Февраля 2013 в 19:32
Автор работы: s***********@mail.ru
Тип работы: лекция
Скачать (9.79 Кб)
Работа состоит из  1 файл
Скачать документ  Открыть документ 

2ko.doc

  —  52.00 Кб

курс/ пән аты

Жас ерекшелік физиологиясы.

курстың коды: VFShG 1216


 

оқу жылы

 

семестр

                                                                                      

 

курс түрі   (ООД жалпыміндетті пән, БД-базалық пән, ПД-бағдарлы пән, ДВО-оқытудың қосымша түрі)

БД


 

апталық сағат  саны

сағат саны

барлығы

                                                                                                                кредиттер саны

(KZ)

бақылау түрі

(З-зачет, К-коллоквиум,

Э-емтихан, О-есеп)

пән деңгейі

Л

П

Лаб

       

1

1

 

90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2

Э

бакалавриат


 

лектордың/профессордың А.Ә.а.

 

   кафедра

Жалпы педагогика мен  психология


 

пререквизиттер

Педагогика,  психология, биология, генетика, медицина ғылымдары.

Постреквизиттер

физиология, мектеп тану, биологиялық ғылымдардың мәліметтеріне  негізделеді: эмбриологияның, генетиканың, цитологияның, биохимияның,

психология, педагогика.

КУРСТЫҢ

МАҚСАТЫ

Студенттер-болашақ  педагогтарда дамушы ағзаның даму ерекшеліктері  жайлы қазіргі мәліметтер, оның қоршаған ортаға қатынасы, оқушылардың денсаулығын  сақтау, нығайту заңдылықтары, принциптері жайлы, оқушылардың жоғары жұмыс қабылеттілігін  сақтау шарттары жайлы білімдермен қаруландыру

КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

Балалардың жас  кезеңдеріне тәуелді морфологиялық  және физиологиялық ерекшеліктерді білу, оны тәрбие жұмыстарына тиімді  пайдалану – әрбір мектеп маманының міндетті ісі. Әсіресе, жас мамандардың педагогтік шеберлігінің дұрыс қалыптасуында баланың даму заңдылықтары жөнінде білуге үйретеді.

пәннің  мазмұны

1. Балалардың жас кезеңдеріне тәуелді морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерді білу, оны тәрбие жұмыстарына тиімді  пайдалану – әрбір мектеп маманының міндетті ісі.

 2. Әсіресе, жас мамандардың педагогтік шеберлігінің дұрыс қалыптасуында баланың даму заңдылықтары жөнінде білуге үйретеді.

3. Балалардың  денсаулығың қорғау

4. Сабақ кестесің  жасау гигиеналық талаптарға  сәйкес

5. Гигиеналық  талаптарға сай тәрбие шараларының  сабақ жоспарын құру

ұсынылатын  әдебиеттер

 • Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы.С.Жұмабаев. Алматы  1996. /Оқу құралы/ Алматы Республикалық баспа кабинеті. 112 бет.
 • Жас және педагогикалық психология.М.М.Мұқанов. Алматы. 1982.
 • Теории личности и личностный рост. Фрейджер Р., Фэйдимен Д.(кафедрада)

Қосымша әдебиеттер:

 1. Сухомлинский В.А. Сборник соч.. Избранные пед.сочинения. в 3 т.
 2. Макаренко А.С. Сборник соч.. в 7 т.
 3. Ушинский К.Д. С.С. М., 1948. Т.2.
 4. Алтынсарин И. Избранные произведения. А-А, 1957.
 5. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность. Ж. Педагогика, 1999. № I3.
 6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношении. (на кафедре электр. версия).
 7. Воронин А.Н. Методы психологической диагностики.( на кафедре электр. версия).
 8. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного я. ( на кафедре электр. Версия ).
 9. Л.С.Выготский. Избранные психологические исследования. М., 1956 г.

ОҚЫТУ

ӘДІСТЕРІ

Балалар мен  жас өспірімдердің организмінде, органдарының құрылысы және қызметінде, ересек адамдармен салыстырғанда, ерекшеліктер бар екендігі жөніндегі ерекшелік.

БАҒАЛАУ

ӘДІСТЕРІ/ ФОРМАЛАРЫ

Ағымдық бақылау

(ТК)   100- балдық   шкаламен семестр бойы апталық бақылау

Аралық аттестация

Емтихан: (С)  16 – 18 аптада  100 - балдық   шкаламен

Қорытынды бақылау

Қорытынды баға (І) : І = ТК * 0.6+С*  0.4.

ОҚЫТУ ТІЛІ

ҚазақОписание
Данная работа представлена в виде таблицы.
Содержание
содержание отсутствует