Главная /

Рефераты по информатике

1С розничная торговля

Розничная торговля – это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в небольших объемах через магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли. Коммерческая работа по продаже в розничных торговых предприятиях в отличие от оптовых предприятий имеет свои особенности. Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы розничной продажи, окончательно завершают обращение от изготовителя продукции 13 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

2008 -2010 жылға жұмыспен қамту бағдарламасының орындалу барысы жайында 2008 жылғы 1-ші қараша айы бойынша ақпарат

Халықты жұмыспен қамту туралы 2008-2010 жылғы қалалық бағдарламасының орындалу барысында халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту саласында барлық қажетті шаралар қолдануда.
Экономика саласында 35,2 мың адам қамтылған. Экономикалық белсенді халық саны -37,7 мың адамды құрайды.
2008 жылдың 01 қараша айына жұмыссыздық деңгейі – 0,4% құрайды.
10 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

3D MAX

Компьютерлік модельдеу біздің өмірімізге дәл қазіргідей толығымен еніп, үлкен маңызға ие болады дегенді, кеше ғана елестету қиын еді. Соңғы он жылдағы технологияның қарқынды дамуы компьютерлік технологияның және оны бағдарламалық қамтамасыз ету саласының тез дамуына ықпал етті. Қазіргі өлшемдер бойынша маңызды емес болып көрінген арнайы эффектілер көмегімен құрылған фильмдер эпизоды, кезінде таңданыс толқыны мен пікірталас тудырғаны белгілі. 27 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

5 главных тенденции развития Web-приложений

В начале 90-х годов Всемирная паутина была главным образом статичной и состояла из простых HTML-страниц. Но по мере того как первые приобщившиеся к ней компании стали входить во вкус, в Сети начали быстро распространяться приложения на базе интерфейса CGI (Common Gateway Interface) и языка Perl. Вместе с новыми технологиями обеспечения безопасности они предоставили целый ряд недоступных прежде возможностей, в том числе и для электронной коммерции. И как только компании стали привыкать к этим нововведениям, появились XML, SOAP (Simple Object Access Protocol) и другие передовые технологии, открывшие путь в мир сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Последняя полностью меняет способы установления связи между приложениями, системами и компаниями. За ней последовало всё, что относят к We 22 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

ABBYY FineReader 11: её предназначение, функции и преимущества

Одна из задач, которая стоит перед информатикой, как наукой стоит в переводе документооборота из бумажной в электронную форму. Эту задачу решают путем разработки и внедрения аппаратных и программных средств и методов электронного документооборота. Одним из основных приемов перевода бумажных документов в электронную версию является сканирование. В результате сканирования создается графический образ текстового документа. Для сканирования используют специальный прибор, который называется сканером, хотя графический образ документа можно получить за счет других средств ввода информации. 12 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Access - мәліметтер қоймасы, деректер базасы

Ең жалпылама түрде мәліметтер қоймасы – бұл жазбалар және файлдар терімі, олар арнайы жолмен ұйымдастырылған.
Реляциондық деп, әрбір жазбасы тек бір нақты объектіге қатысты ақпараттан тұратын мәліметтер қоймасы түсініледі. Олардан басқа, бірнеше типті мәліметтермен, мәліметтер арасында байланысқан мәндерге негізделген бір тұтас сияқты жұмыс жасауға болады.
Мәліметтер қоймасы типтерінің бірі – бұл мәтіндік редактор көмегімен терілген және тақырып бойынша топтасқан құжаттар. Бірақ мәліметтер қоймасымен жұмыс жасау барысында көптеген қиындықтар туындауы мүмкін:
егер мәліметтер жеке мәтіндік файлдар және электрондық кесте бойынша шашыраған болса, клиенттер туралы ақпаратты қалай жинау;
жаңа ақпаратты енгізу барысында файлдар арасындағы байланысты қалай сақтау;
енгізілген мәліметтерді қалай сақтау және т.б.
04 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Access visual basic Application мен жұмыс

Microsoft Excel кiрiстiрiлген программалау тiлiн алады - (VBA ) Visual Basic for Аррliсаtiоns. Бұл тiл Microsoft Officeнiң орта атқарылатын қосымшаларды құруға мүмкiндiк бередi. Бұл түрлi аналитикалық бағдарламалар, қаржы жүйелерi, бұл интерфейсте құрылған бағдарламаның кадрлардың есепке алуды бағдарламасы, кiтапхана арқылы дайын үлгiлердiң ресми писем/документовтарының автоматты жасауды жүйелерiн алады оған жазылған қосымшалары интерфейске бола алуға тағы сол сияқтылар. 23 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Access ответы

Найдите в справочной системе Microsoft Access 2003 следующие свеޢения:
что такое база данных, запись, поле, мастер, надстройка, нормализация (Получение справки/Словарь терминов);

Более точное определение базы данных Access – это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных и методов, обеспечивающих добавление, изменение, выборку и отображение данных СУБД.
СУБД Microsoft Access 2003 предназначена для работы с реляционными базами данных. Вся информация в реляционной базе данных хранится в двумерных таблицах. Данные в таблицах сгруппированы в записи и поля. Запись делится на поля (столбцы таблицы), в каждом из которых записаны различные виды данных (например, имя или адрес клиента). Каждое поле в таблице содержит один определенный тип информации (текст, число, дата и т.д.). Каждая запись в базе данных состоит из одинаковых полей, и любое поле записи относится к одному определенному объекту.
Поля, значения которых уникальны и однозначно определяют запись в таблице, называют ключевыми
Запрос - Требование на отбор данных, хранящихся в таблицах, или требование на выполнение определенных действий с данными. Запрос позволяет создать общий набор записей из данных, находящихся в разных таблицах, который будет служить источником данных для формы, отчета, или страницы доступа к данным.
Мастер -
Надстройка – вспомогательная программа, служащая для добавления в Microsoft Office специальных команд или возможностей.
Нормализация -
этапы проектирования базы данных (Создание базы данных и работа в окне базы данных/Проектирование базы данных).
12 Августа 2010  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Adobe Photoshop бағдарламасымен жұмыс жасау кезеңдері

Adobe компаниясы өзінің ең мықты және атақты графикалық пакеттерін біріктіріп, жаңа Creative Suite, қысқаша айтқанда CS атты толық графикалық пакетін ұсынды. Оның құрамына Photoshop–пен бірге ImageReady, Illustrator, InDesign, GoLive және Acrobat программалары кірді.
Photoshop CS өзінің жаңартылған өзгерістерімен графикалық кескіндер мен суреттерді жеңіл, ұтымды өзгертуге және өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл нағыз ақпаратты цифрлік өңдеу жүргізетін кәсіби қосымша пакет. Photoshop CS-тың сипаттамаларының ерекшеліктері арқасында жұмысты кез келген адам, яғни қарапайым қолданушыдан кәсіпкер біліктілер тез әрі оңай орындай алады.
11 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Adobe Photoshop бағдарламасының графикалық мүмкіндіктері

Adobe Photoshop – графикалық редактор, фирмамен негізделген және таратылған Adobe Systems. Бұл тауар растрлік бейнелеу базарының алдынғы қатарында және бұл Adobe фирмасының ең танымал тауарының бірі болды. Көбінесе бұл программаны жай ғана Photoshop (Фотошоп) деп атайды. Қазіргі уақытта Photoshop қолайлы мына платформаларда Mac OS X/Mac OS и Microsoft Windows. Редактор ерте болжамалары портированыларды болды SGI IRIX, бірақ ресми сүйеу тоқтатылған болатын, үшінші версиясынан басталды. Болжамаға арналған CS 2 жіберілуі мүмкін Linux баламаларымен көмек көрсетеді Windows API — Wine 0.9.54 және жоғары. 21 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать