Звіт з практики в магазині « Мінімаркет № 1»

Дата добавления: 03 Апреля 2012 в 13:29
Автор работы: Пользователь скрыл имя
Тип работы: отчет по практике
Скачать (72.16 Кб)
Работа состоит из  1 файл
Скачать документ  Открыть документ 

Завдання 1.doc

  —  295.50 Кб

Предмет договору визначає назву, кількість і розгорнутий асор­тимент належних поставці товарів, якість і комплектність товарів і є одним з основних положень договору.

Також до договору може додаватися специфікація, якщо не можна визначити кількість товарів та потрібно визначити строки поставки. Специфікація - невід'ємна частина договору, в якій обумовлюється кількість товарів, що підлягають постачанню, розгорнутий асортимент з щокварталь­ним розподілом.

Ціни визначаються угодою партнерів і вказуються або в договорі, або в специфікації. Під час встановлення цін враховуються особ­ливості поставки.                            

Строки постачання товарів - це узгодженні дати або періоди, коли товари повинні бути поставлені до магазину у встановлені договором пункти. При їх встановленні у магазині «Мінімаркет№1» враховують фізико-хімічні власти­вості товарів, які визначають строки реалізації товарів.

Вимоги до тари і упакування можуть викладатися в тексті до­говору або посиланням на відповідні стандарти чи ТУ, а порядок повер­нення тари зазначається в договорі.

Магазин «Мінімаркет№1» складаючи договір поставки надає розпорядчий документ – відвантажувальну рознарядку, де вказує кому конкретно і за якою адресою, в які строки, кількості й асортименті постачальник повинен доставити товар.

В договорі передбачається приймання товарів за кількістю і якістю. Порядок приймання товарів обумовлюється посиланням на чинні ін­струкції.

Розрахунки між постачальником та магазином «Мінімаркет№1» здійснюються в безготівко­вому порядку через банк шляхом перерахування грошей з рахунку покупця на рахунок постачальника.

Санкції за невиконання сторонами своїх зобов'язань і відшкодування збитків. В цьому розділі договору визначають­ся розміри і максимальні суми штрафів при порушенні сторонами своїх конкретних зобов'язань.

А також в договорі відображається умови вирішення спорів.

Порядок розірвання договорів передбачається чинним зако­нодавством або обумовлюється конкретним положенням в тексті договору.

Оптові ярмарки – це форма організації оптового торгу, основним призначенням якого є забезпечення безпосередніх комерційних переговорів між постачальниками і покупцями.

Робота з організації оптових ярмарків складається з трьох етапів. На першому етапі,  підготовчому, ухвалюються рішення і готуються накази про проведення ярмарки, а також на цьому етапі розсилаються листи потенційним учасникам з повною інформацією про умови участі, готуються різноманітні рекламні матеріали: запрошення, де зазначається місце та час проведення, вид і товарний профіль ярмарку. Вартість участі у ярмарку із зазначенням вартості кожного виду послуг. Запрошення надсилаються не пізніше ніж за 30 днів до початку роботи. На другому етапі, безпосередньому торзі, забезпечуються умови для узгодження та підписання текстів договорів. У ярмарковій експозиції на виставкових стендах виставляють зразки товарів, які мають ярлики із зареєстрованим найменуванням товару, даними щодо стандарту, основних умов реалізації. На третьому етапі, кінцевому. Складають звітність, підбивають підсумки з зазначенням позитивних та негативних моментів у роботі ярмарку.

Товарна біржа – це ринкова установа некомерційного типу, що функціонує як елемент інфраструктури оптового ринку для обслуговування його потреб у забезпеченні обороту великими партіями товарів способом регулярного проведення особливим чином організованого торгу.

Головною метою бірж є проведення вільних торгів, продажу й укладання контрактів і господарських договорів.

Торгівля на біржі здійснюється стандартними партіями товарів – лотами.

Для закупівлі товарів на біржі магазин укладає з брокерською конторою договір на брокерське обслуговування. Магазин направляє брокеру угоду-доручення. Підписану з його сторони, а також надає гарантії своєї платоспроможності та довіреність на право укладання угоди з купівлі товару. Виконавши доручення брокер у триденний термін надає звіт з документами. А магазин в цей же термін сплачує брокерові винагороду за виконання доручення та вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконує всі свої обов’язки.

Як так безпосередньої участі в роботі оптових ярмарках і товарних бірж магазин «Мінімаркет№1» не бере участі. Але в подальшому така участь планується. Розбіжності, які виникають під час укладання гос­подарських договорів, розглядаються керівником магазину «Мінімаркет№1»

Підприємства та організації, що порушили майнові права і за­конні інтереси інших підприємств, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії. Якщо це не відбувається, то підприємства, чиї за­конні інтереси порушено, для безпосереднього врегулювання спору з по­рушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претен­зією. У ній зазначається:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому претензія пред'являється, а також дата пред'явлення і номер претензії;

- обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошо­вій оцінці: платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, подаються в ори­гіналах, чи належним чином засвідчених копіях. Претензії підписує керівником підприємства та надсилаються адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручаються під розпи­ску.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані розглянути її в місячний строк і задовольнити обґрунтовані вимоги заяв­ника. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у пись­мовій формі. У відповіді на претензію зазначається:

- повне найменування і поштові реквізити підприємства, що дає відповідь, та підприємства, яким вона надсилається; дата і номер відпові­ді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь.

Якщо винна сторона у місячний строк не задовольнила претензію, заявник звертається до Арбітражного суду.

 

1.8.           Вивчити організацію, форми і методи товаропостачання. Взяти участь в отриманні товарів від постачальників і оформленні товаросупровідних документів. Вивчити роботу товарознавця-комерсанта з впровадження сучасних форм роздрібного продажу товарів, активних методів торгівлі, додаткових послуг населенню, здійснення поза магазинної торгівлі.

В магазині «Мінімаркеті№1» добре організована система товаропостачання. А саме товаропостачання в магазині здійснюється згідно графіку завезення товарів в магазині. При цьому організація товаропостачання в магазині включає в себе дві форми, за якими здійснюється товаропостачання: транзитна та складська.

При транзитній формі товаропостачання товари надходять безпосередньо до самого магазину оминаючи склади. При такому методі до магазину надходять товари простого асортименту, які не потребують додаткового підсортування. При цьому транзитна форма товаропостачання сприяє прискоренню обігу товарів, зменшенню повторних перевезень і кількості завантажувально-розвантажувальних операцій, зниженню рівня витрат товарів, а також її застосування сприяє укріпленню торгівельного підприємства.

Окрім транзитної форми товаропостачання в магазині «Мінімаркет№1» використовують також і складську, при якій товари надходять в магазин з власних складів. При цьому саме на складі здійснюється комплектування та сортування товарів та інші операції. Складська форма товаропостачання дозволяє забезпечити концентрацію товарних запасів на складах магазину, забезпечити в магазині більш широкий асортимент товарів і безперебійну торгівлю ними з меншими поточними запасами.

Організація процесу товаропостачання суттєво залежить від того , беруть у ньому безпосередню участь працівники магазину чи процес товаропостачання в магазині здійснюється без них. З врахуванням цієї ознаки розрізняють 2 методи товаропостачання: децентралізований і централізований. Магазин «Мінімаркет№1» використовує централізований метод товаропостачання, при якому товари до магазину завозяться автотранспортом постачальника.

Отримання товарів від постачальника та оформлення супровідних документів в магазині здійснює матеріально відповідальна особа. При цьому товар приймається за кількістю та за якістю дотримуючись інструкцій «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» та «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю». При цьому процес приймання товарів від постачальників розпочинається із ознайомлення з супровідними документами, потім перевірка відповідності найменувань, кількості, ціни, стану тари та упаковки із супровідними документами, після чого здійснюється розкриття тари та перевірка кількості одиниць товару та якості. Після процесу перевірки товарів, що надійшли від постачальника, здійснюється документальне оформлення результатів приймання. Це здійснюється за допомогою накладання на супровідні документи штампа з вказівкою дати, номера штампа, кількості і суми прийнятого товару, а також підписом матеріально відповідальної особи, яка брала участь у прийманні товарів.

Щодо впровадження сучасних форм роздрібного продажу товарів, активних методів торгівлі, додаткових послуг населенню, здійснення поза магазинної торгівлі товарознавець збирає та обробляє інформацію, щоб покращити всі ці показники. Особливу увагу він приділяє таким показникам як додаткові  послуги населенню та здійснення поза магазинної торгівлі, оскільки ці показники менш розвинені на підприємстві. А щодо активних методів торгівлі та сучасних форм продажу товарів, то в магазині використовують магазину форму продажу товарів та метод торгівлі – самообслуговування.

1.9.           Ознайомитися із станом рекламної роботи в організації (підприємстві), функції товарознавця. Визначити ефективність проведення одного – двох рекламних заходів.

Вивчити роботу товарознавця з інструктування та надання допомоги працівникам магазину у здійсненні торгівельно-технолохічних процесів та їх удосконалення, взяти участь у цій роботі. Перевірити дотримання правил торгівельного обслуговування населення в магазині. Скласти акт. Ознайомитися з ходом реалізації Закону України «Про захист прав споживачів» в роздрібній торгівельній мережі. Ознайомитися з порядком ціноутворення на товари, навести окремі приклади отримання прибутку. Навести приклади застосування окремих видів цінових стратегій торгівельними фірмами.

Стан рекламної роботи в магазині «Мінімаркет№1» можна оцінити як добрий. Рекламно-інформаційна робота на цьому підприємстві є трудомісткою та потребує великих затрат праці. Основними елементами реклами, які використовує товарознавець у рекламній роботі магазину «Мінімаркет№1» є зовнішня та внутрішня реклама. До засобів зовнішньої реклами відносять щити з плакатами і афішами, вивіски, зовнішнє оформлення магазину, вітрини. Основними засобами внутрішньої реклами є інтер’єр торгівельного залу, викладання і показ товарів, плакати та афіші. А також до рекламних засобів, які використовуються в магазині та сприяють підвищенню рентабельності підприємства, та швидко сприймаються покупцями відносять: зниження цін, торгові купони, які дають право на зниження цін при покупці, якість і різноманітність товарів, нові товари, якість обслуговування і зручність магазину.

В магазині при рекламно-інформаційній роботі велику увагу приділяють віконним вітринам як головним засобам реклами товарів. При необхідності широкої реклами окремих видів і груп товарів у вітринах розміщують максимальну кількість товарних зразків.

Інформаційні системи в магазині подані у вигляді текстових оголошень. Зміст таких оголошень швидко сприймається покупцями завдяки їх короткому тексту.

Для того щоб досягнути бажаного рекламного впливу магазин «Мінімаркет№1» готує також платні рекламні оголошення, які публікує у газеті, а також рекламні листівки і проспекти, які є засобом інформації широких мас споживачів про товари, ціни, послуги, які можна одержати в магазині. Окрім всього цього в магазині проводяться різні рекламні заходи.

Ефективність проведення такого рекламного заходу як зниження цін у святковий день є високою, оскільки магазин залучає більшу кількість споживачів, чим саме збільшує свій прибуток. Магазин «Мінімаркет№1» напередодні такого свята як «Велекодень» знизив ціни на товари, які в ці дні користувалися попитом. При цьому зниження цін було незначним, а ось споживачів побільшало, та й прибутки пішли вгору. Окрім зниження цін в ці дні магазин роздавав листівки про свій магазин та кожному покупцю надавалися картки із знижками (5%). Цей захід підняв популярність та рентабельність магазину, а завдяки правильній організації рекламного заходу ще й прибутки піднялися, що є не менш важливим фактором.

Роботу щодо інструктування та надання допомоги працівникам в магазині у здійсненні торгівельно-технологічного процесу та їх удосконалення здійснює товарознавець магазину. При цьому він допомагає працівникам в таких торгівельних процесах як: приймання товарів, зберігання, підготовка, розміщення на зберігання і викладка товарів у торгівельних залах. Товарознавець показує працівникам як саме найефективніше виконувати такі операції, а іноді яким саме чином їх можна удосконалити. Окрім інструктування та показу товарознавець надає працівникам різні інструкції, матеріали удосконаленню торгівельно-технологічних операцій, а також проводить різні консультації, щодо правильності та ефективності торгівель-технологічного процесу.

Магазин «Мінімаркет№1» дотримується правил заняття торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення.

Обслуговування покупців в магазині здійснюється протягом всього робочого часу магазину. Вхід покупців в торгівельний зал припиняється по закінченню роботи магазину. Інформація про закриття магазину доводиться до покупців за 10 хвилин.

Продавці магазину надають покупцям на їх вимогу різнобічну інформацію про товари, що продаються, для можливості їх компетентного вибору.

Розрахунки з покупцями здійснюється з використанням електронних контрольно-касових апаратів.

Кожний товар в магазині має належним чином оформлений цінник, а покупці вільні у виборі товарів, мають можливість перевірити їх якість, комплектність, вагу та ціну. Окрім всього цього продавці магазину надають необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника. Реалізація товарів проводиться з наявності документів, які засвідчують якість та безпеку товарів.

Регламентується також в «Мінімаркеті№1» ціни і ціноутворення, основні та санітарні вимоги до торгівельного підприємства та його працівників; порядок ведення облікових документів.

Описание
Практика з набуття навичок роботи товарознавця-комерсанта – суб’єкта господарювання у сфері роздрібної торгівлі.
Содержание
содержание отсутствует