Главная /

Рефераты по экономике

Євробонди як інструмент залучення інвестицій

Метою даної роботи є проведення аналізу еволюції характерних властивостей єврооблігацій для дослідження природи цінного паперу, особливостей впливу на них певних обставин та кон’юнктурних особливостей ринкового середовища в минулому, визначення терміну «єврооблігації» та окреслення переваг і недоліків їх використання, а також дослідження розвитку ринку єврооблігацій в Україні. 04 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Європейська інтеграція

Реакція українського зовнішньополітичного відомства на останню резолюцію Європейського парламенту чітко демонструє: або МЗС окупували люди, які не мають нічого спільного ні з дипломатією, ні з розумінням процесів, що відбуваються в Європі та світі, ні навіть з простим вмінням читати документи, або найвищі дипломати просто клеять дурня, намагаючись видати бажане за дійсне. 14 Декабря 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Імітаційні моделі

Мета дисципліни — сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті машинної імітації економіко-виробничих систем, систем обробки економічної інформації і автоматизованого проектування інформаційних систем. На цьому підгрунті студенти мають оволодіти практичними навичками використання імітаційних моделей для підвищення ефективності управління економічними процесами і розв’язання задач автоматизованого проектування інформаційних систем. 07 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Імітаційні моделі

Мета дисципліни — сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті машинної імітації економіко-виробничих систем, систем обробки економічної інформації і автоматизованого проектування інформаційних систем. На цьому підгрунті студенти мають оволодіти практичними навичками використання імітаційних моделей для підвищення ефективності управління економічними процесами і розв’язання задач автоматизованого проектування інформаційних систем.
Під час вивчення дисципліни перед студентом ставляться такі завдання:
07 Ноября 2012  Тип работы: курс лекций  Скачать

Інвестиційна політика в регіональному розвитку продуктивних сил

Формування інвестиційн політики базується на основі врахування специфічних чинників, серед яких вирізняють переваги регіону щодо залучення інвесторів (вітчизняних та іноземних). На жаль, вітчизняний інвестор практично не вкладає кошти в розвиток виробництва. Отже, необхідно створити умови, які сприяли б залученню таких інвестицій у найбільш привабливі регіони країни та види економічної діяльності. 18 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвесторська кошторисна документація

Кошторисну документацію складено із застосуванням:
Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнення №3);
Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ)(ДБН Д.2.7-2000).
Інвесторську кошторисну документацію складено в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на 1 січня 2008 року.
10 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Індекс сприяння бізнесу та індекс інвестиційного потенціалу

Індекс сприяння бізнесу передбачає об'єктивне вимірювання показників регулювання підприємницької діяльності та їх застосування у 183 країн і окремих міст на субнаціональному і регіональному рівнях.
Збираючи та аналізуючи кількісні дані з метою порівняння бізнес-середовища індекс сприяння бізнесу закликає країни конкурувати в напрямку більш ефективного регулювання національних економік, пропонує вимірні критерії реформ і служить джерелом інформації для науковців, журналістів, приватних дослідників та інших, зацікавлених в бізнес-кліматі кожної країни.
18 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інноваційна діяльність підприємства

Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і підприємств, а інноваційні — розвиток останніх на якісно новому рівні. Впродовж тривалого періоду, коли економіка функціонувала і розвивалась переважно за рахунок екстенсивних факторів (застосування постійно зростаючого обсягу суспільних ресурсів — персоналу, виробничих фондів), у виробництві домінували традиційні процеси і явища. 03 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Іноземний капітал в Україні та фінансова безпека держави

Мета роботи полягає у з’ясуванні сутності і значення іноземного капіталу, як залучаються інвестиції в національну економіку та проблеми, які виникають у цьому випадку, а також значення, яке він має для розвитку економіки України щодо регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. 25 Июля 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інститути спільного користування та особливості їх діяльності

Нині кількість інвестиційних та пенсійних фондів, компаній з управління активами, страхових компаній, кредитних спілок можна порівнювати з їхньою чисельністю в більш розвинутих країнах, де значно швидше почалась розвиватись парабанківська система. За прогнозами така динаміка зростання нових інститутів збережеться ще кілька років.
Основними перевагами ІСІ, з точки зору інвесторів, є потенційно висока дохідність, порівняно з традиційними способами збереження та примноження капіталу, та менші витрати часу на управління інвестиціями. Об’єднання коштів багатьох окремих інвесторів дозволяє ІСІ виходити на фондовий ринок та користуватись перевагами великих інституційних інвесторів. Серед інших переваг – диверсифікація інвестицій, відсутність мінімального терміну інвестицій (у випадку вкладання коштів у відкриті інвестиційні фонди) та можливість досить оперативно вилучити вкладені кошти у випадку необхідності.
27 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать