Главная /

Рефераты по экономике

Інструменти валютного регулювання

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Основні фактори розвитку ЗЕД:
нерівномірність економічного розвитку країн і регіонів
відмінності в забезпеченні ресурсів
характер політичних відносин
особливості географічного положення і природно-кліматичних умов
08 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Інтенсифікація виробництва свинини і шляхи підвищення її економічної ефективності

Метою курсового проекту є аналіз можливосте підвищення економічної ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації. Для досягнення даної мети визначено такі основні завдання:
– дослідити та узагальнити теоретичні підходи до аналізу підвищення ефективності виробництва свинини за допомогою процесу інтенсифікації;
– оцінити економічний стан свинарства в ВП «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»;
31 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інфляція: сутність, види, причини. Наслідки інфляції

Як економічне явище інфляція існують вже тривалий час. Вважається, що що з'явилася, хіба що з появою грошей, з функціонуванням яких нерозривно поєднана. Зацікавлення інфляції, інфляційним процесам, виник ще давнини, коли багато правителі з перемінним успіхом шукали рішення вічної проблеми балансування бюджетних доходів з постійно зростаючими видатками. Але адже раніше інфляція виникала, зазвичай, в надзвичайних обставин, (наприклад, в часи війни держава випускало дуже багато паперових грошей на фінансування своїх військових витрат), то останні десятиліття у багатьох країнах вона почала хронічної. Сьогодні у світі майже немає країни, де немає, або було інфляції. 01 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформаційні системи і технології ТОВ “Cosmoclub

Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однією з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.
В умовах відносної невизначеності в податковій сфері підприємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти крах, і всього лише через недбалість у бухгалтерському обліку. Прикладів тому в Україні дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі і найпростіші арифметичні помилки.
Чим же можуть допомогти бухгалтеру чи аудиторам інформаційні системи? Безумовно, комп'ютерна програма не замінить грамотного спеціаліста, але дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.
04 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності

Становлення інформаційного суспільства має як безсумнівні позитивні, так і певні негативні наслідки. З одного боку, пришвидшилася передача інформації значного обсягу, прискорилась її обробка та впровадження. З іншого – серйозне занепокоєння викликає поширення фактів протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, незаконного копіювання інформації в електронних системах, викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних, порушення технологій обробки інформації, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у інформаційних системах, перехоплення інформації в технічних каналах її витоку, маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо. 23 Августа 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інфраструктура ринкової системи господарства

Розглядаючи тему курсової роботи, яка має назву “ Інфраструктура ринкової системи господарства ” необхідно визначити її мету, завдання і актуальність. Метою курсової роботи є розгляд основних понять, елементів, функцій, структури (загальної та спеціалізованої) та механізму господарської системи як в цілому, так на макро і мікро рівнях, а також зрозуміти як функціонує інфраструктура ринкової системи господарства. 19 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

історія економічної думки

Класична школа економічної науки базується на таких основних теоретичних засадах:
ідеї природного порядку
концепції "економічної людини"
ідеології економічного лібералізму (від фр. дозволяйте робити все)
радикальній зміні методології дослідження економічної науки — від поверхневості та описовості меркантилізму до методів наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції;
розробці нового категоріального апарату, дослідженні таких економічних категорій, як вартість, ціна, прибуток, рента, капітал тощо;
розгляді внутрішніх сутнісних взаємозв'язків економічних явищ і формулюванні абстрактних економічних законів у поєднанні з практичною спрямованістю економічного вчення, його реалізацією у сфері економічної політики держави (передусім Великобританії);
аналізі сфери безпосереднього виробництва як вирішальної фази суспільного відтворення
13 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Історія розвитку економічного аналізу

Розвиток капіталізму в Російській імперії, утворення великих промислових підприємств, широкої системи банків і кредитних установ, кооперативної системи господарювання покликали до життя цю самостійну галузь знань, завданням якої повинно було стати вивчення діяльності господарства, виявлення резервів виробництва, обґрунтування управлінських рішень. 29 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Історія та перспективи розвитку економічного аналізу

вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи. 20 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Історичне значення марксизму

Мета роботи – висвітлення історичного значення марксизму з позицій сучасного етапу розвитку суспільства.
Відповідно до поставленої мети основними завданнями роботи є:
1. Проаналізувати концепцію вчення К. Маркса.
2. Простежити розвиток філософії марксизму.
3. Охарактеризувати місце та значення марксизму в сучасному світі.
26 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать