Главная /

Рефераты по ДКБ

Антиiнфляцiйна полiтика Украiни

В данiй роботi розглядаються деякi питання, пов’язанi iз стримуванням iнфляцiйних процесiв в економiцi, а саме: питання державного регулювання й контролю за цiнами та антиiнфляцiйного пiдходу до оподаткування. За своiм змiстом робота роздiлена на такi частини: у першому та другому пунктах аналiз зосереджений на механiзмi iнфляцii та на ii наслiдках як у соцiальнiй, так i в економiчнiй сферах; третiй пункт плану присвячено розгляду методiв державного регулювання цiн та стримування iнфляцii за допомогою податковоi системи краiни; в останньому-четвертому пунктi дана характеристика реалiзацii антиiнфляцiйноi полiтики в Украiнi. 01 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Антиинфляционная политика

При изучении экономики какой-либо страны мы часто встречаемся с таким понятием как инфляция. Современной рыночной экономике свойственна инфляция. В связи с этим появляется необходимость более широкого раскрытия этого понятия. Так что же представляет собой инфляция? Каким образом она функционирует? 08 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Антиинфляционная политика

Целью данной работы является анализ антиинфляционной политики государства, обозначив при этом основные формы, методы, цели и инструменты борьбы с инфляцией.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть сущность антиинфляционной политики
2. Рассмотреть тактику и стратегию инфляционного регулирования
3. Обозначить особенности антиинфляционного процесса в РФ.
20 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Антиинфляционная политика РФ

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать инфляцию, раскрыть её сущность, причины и последствия. А также разобрать меры борьбы с инфляцией в нашей стране, разобрать инструменты, с помощью которых Российскому государству удалось снизить темпы инфляции в пределы умеренной инфляции. Объектом исследования являются инфляционные процессы, а также условия их протекания в России. 28 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Антиинфляционное регулирование в России

Проблема инфляции занимает важное место в экономической практике и теории, поскольку ее показатели и социально – экономические последствия играют серьезную роль в оценке уровня экономического развития и способности экономической системы создать условия для экономического роста. 10 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аспекты потребительского кредитования

Цель данной работы – рассмотреть основные аспекты потребительского кредитования, проанализировать, с какими проблемами сталкиваются российские банки в сфере потребительского кредитования. 21 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ақша айналымының түсінігі және мәні

Ақша айналысы қазіргі нарықтық экономикада маңызды элементтердің бірі болып табылады. Себебі ақша құрылымының есебін ескермеген жағдайда халық шаруашылығы жағдайларын экономикалық саясаттың мақсаттарын анықтау және тәжірибелік іс шараларын өткізу кезінде көптеген қателіктер болуы мүмкін. Ақша айналысының тұрақтылығы оның жақсы функциялануының ерекше маңыздылығын береді 05 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ақша айналысы және ақша жүйесі

Көптеген шетел басылымдарында ақша айналымы деген ұғым кездеспейді. 90 – жылдардың орта шеңіне дейін ТМД – мүше елдердің басылымдарында «ақша айналысы» деген ұғымдарға анықтама беріліп, ол бір – біріне дәл ажыратылады. Ақша айналымы деп қолма – қол ақша мен қолма – қол емес ақшаның қозғалысын білдіретін кең ұғым айтылды. Экономиканың әр үлгісі бар ұғымдардың мәні мен құрылымын өзгеғртпей кейбір ерекшеліктер еңгізді. 12 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ақша жүйесі

Ақша жүйесі — белгілі бір елде қалыптасып, әдетте заңмен бекітілетін ақша айналымын ұйымдастыру түрі. Елдегі жалпыға бірдей балама ретінде қабылданған асыл металға және ақша айналысының негізіне қарай ақша жүйесі екі түрге бөлінеді. 02 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ақша жүйесі

Ақшаның өмір сүрудегі обьективті қажеттілік ол тауар өндірісі және тауар айналысының болуына негізделеді. Кез келген тауар айналысында ақша айырбас құралы болып табылды. Тауар және ақша бір –бірінен бөлінбеді. Ақша айналысы болмаса ,онда тауар айналысыда болмайды.Ақша тауардан дами отырып, тауар болып қала береді бірақ тауар ерекше жалпылама эквивалентАқша жалпы бірдей эквивалент , ерекше тауар, онда барлық басқа тауардың құны белгіленеді және оның делдал ретінде қатысуыменен тауар өндірушілер арасында еңбек өнімдерінің айырбасы үздіксіз жасала береді.Жалпыға бірдей эквивалент ролі тарихи түрде алтынға бекітілген. Алтынның барлық басқа тауарлардың құнын бейнелеу қасиеті, оның табиғи қасиеті емес. К.Маркс айтқандай: (Табиғат ақшаны жаратпайды, алтынға бұл қасиет қоғаммен берілген).Ақша -өндіру мен бөлу процнстерінде адамдар арасындағы белгілі бір экономикалық қарым-қатынастарды көрсететін тарихи даму үстіндегі экономикалық категория болып табылады. Экономикалық категория ретінде ақшаның мәні оның үш қасиетінің бірігуімен көрініс табады. 22 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать