Главная /

Рефераты по педагогике

1.2 Педагогические идеи А.С. Симонович

История российского дошкольного образования начинается с имени Аделаиды Симонович, основательницы первого отечественного детского сада. 21 Июня 2011  Тип работы: реферат  Скачать

12 жылдық бағдарлама

Жеке және қоғам өміріне қажетті әрі қарай кәсіби білім алуы мен жұмысқа орналасуының негізі ретінде сапалы білім алу;
Өзінің білім алу қызметін тиімді жоспарлау, ұйымдастыру, білімдерді меңгеруде өз іс-әрекеттерінің рефлексиясын жүзеге асыру және талдау;
18 Февраля 2013  Тип работы: курс лекций  Скачать

17 ғасырдың жаңа дәуір философиясы және ғылым

Жаңа дәуір философиясы белгілі бір әлеуметтік-экономикалық, саяси-қоғамдық қатынастардың жемісі болатын өйткені, Батыс Еуропада капиталистік құрылыстың пайда болуы орта ғасырлық діни идеологияға қарсы күресті үдете түсті. Тауарлы-ақшалы шаруашылықтың дамуы ортағасырлардағы тұйық қоғамның жемісі болған барлық әлеуметтік, саяси-идеологиялық қатынастарды талқандауға әкеліп соқты. Жаңа заман, яғни капитализм дәуірі құлдық пен феодалдық-өндірістік қатынастардың формаларын түбірінен жаңартып, қайтадан заттық-тауарлық қатынастарды қалпына келтірді. Адам ендігі жерде сатып алатын, сатылатын тауарларға бағынышты болды. 03 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Cистема организации профессиональной ориентации в Республике Беларусь

Основными результатами работы являются:
1.Изучение теории профориентации, включающее в себя рассмотрение объектов и принципов профориентации.
2.Изучение методологии, используемой в профориентационной работе.
3.Рассмотрение способов планирования профориентационной работы и помощи, профессионального воспитания учащихся.
4.Оценка деятельности по решению проблем, связанных с социально-профессиональной адаптацией молодежи
05 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

English proverbs

Actions speak louder than words
Поступки говорят громче, чем слова. Ср. Не по словам судят, а по делам. О человеке судят по его делам

Adversity is a great schoolmaster
29 Февраля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми

Мета: на основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури охарактеризувати сутність індивідуального підходу в організації роботи з важкими учнями в школі та проаналізувати вплив неблагополучної родини на розвиток девіантної поведінки у дітей.
Реалізація означеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу по проблемі важковиховуваності учнів;
2) визначити сутність понять девіантна поведінка, важковиховуваність на основі аналізу наукової літератури ;
3) провести дослідницьку роботу з можливість виявлення рівня самооцінки та агресивності учнів та аналіз їх результатів;
25 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінін бірі

XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінін бірі – академик жазушы Сәбит Мұқанов. Бүкіл шығармашылық жолы кеңес өкіметінің билік құрған жылдарымен тұспа-тұс келген ол өз заманының көкейкесті тақырыптарын шығармаларына арқау етті. Әдебиеттің барлық жанрында еңбек етті. Қоғамдық мәселелермен айналысты. 30 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

"Звездный час" по теме "Функция"

Цель: развивать интерес к предмету; внимание, интуицию, любознательность, обобщить знания по теме “Функция”. 03 Января 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

"Педагогическая поэма" А.С. Макаренко

Особенность композиции «Педагогической поэмы» заключается в том, что каждая из трёх её частей делится на главы-эпизоды. Чаще всего эти главы не связаны друг с другом единым сюжетом. Каждый эпизод книги драматичен по своей сущности, это эпизод-конфликт, в основе которого лежит та или иная проблема жизни коллектива. Эти проблемы и конфликты придают «Поэме» внутреннюю цельность. 25 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

"Створення ситуації успіху” у виховному процесі

Метою є розкриття сутності технології “Створення ситуації успіху”.
Відповідно до об'єкта, предмета і мети дослідження визначені такі завдання:
• розкрити сутність технології “Створення ситуації успіху” в початковій школі;
• обґрунтувати та довести роль вчителя у технології “Створення ситуації успіху“ у виховному процесі початкової школи;
• проаналізувати досвід педагогів-класиків з використання технології “Створення ситуації успіху” у виховному процесі.
02 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать